System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w budynkach

Pożary są jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych.

Mogą powodować znaczne straty materialne, a co gorsza, zagrażać życiu ludzi przebywających w budynku lub jego najbliższym sąsiedztwie. W związku z tym tak ważne jest, aby obiekty, w których gromadzą się ludzie, wyposażone zostały w skuteczny system sygnalizacji pożarowej.

System Sygnalizacji Pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej są zaprojektowane tak, aby wykrywać i ostrzegać ludzi o wystąpieniu pożaru, zanim staną się one niekontrolowane. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby przebywające w budynku mają więcej czasu na ewakuację i wezwanie pomocy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są systemy sygnalizacji pożaru? Gdzie należy je stosować, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo? Co wchodzi w skład SSP? Poruszymy także inne ważne kwestie związane z SSP. Zapraszamy do lektury.

Czym jest SSP?


System sygnalizacji pożarowej, czyli w skrócie SSP to system zawierający zestaw urządzeń umożliwiających wczesne wykrycie pożaru, alarmujących o powstałym zagrożeniu oraz informujących odpowiednie służby w celu działania zagrożeniu. Warto pamiętać, iż system sygnalizacji pożarowej może zostać zintegrowany z innymi systemami przeciwpożarowymi. Dzięki czemu nie tylko poinformuje on o wystąpieniu zagrożenia, ale także wdroży działania, których zadaniem będzie ograniczenie rozprzestrzeniającego się ognia takich jak np. uruchomienie systemu tryskaczy w miejscu wykrycia ognia, otwarcie klap dymowych oraz drzwi ewakuacyjnych lub wyłączenie urządzeń elektrycznych.

System Sygnalizacji Pożarowej
Co wchodzi w skład systemu sygnalizacji pożarowego?

Co wchodzi w skład systemu sygnalizacji pożarowego?


W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzi kilka elementów. Jednak najważniejszym urządzeniem jest centrala. Centrala systemu sygnalizacji pożaru odbiera informacje z czujników, sprawdza dane, a następnie w razie konieczności zawiaduje informacjami przekazywanymi do dalszych elementów systemu.

System sygnalizacji pożarowej może zostać wyposażony w różnego typu czujniki temperatury, dymu oraz inne, których zadaniem jest wykrycie powstałego zagrożenia pożarowego w budynku oraz przekazanie odpowiedniej informacji do centrali SSP. Kolejnym nieodłącznym elementem SSP są sygnalizatory. Rolą sygnalizatorów akustycznych, optyczno-akustycznych lub optycznych jest zaalarmowanie o powstałym pożarze. Dodatkowo SSP powinien być wyposażony w ręczne ostrzegacze pożarowe, czyli ROP, których umożliwiają ludziom ręczne włączenie systemów po zauważeniu pożaru.

Gdzie należy stosować system sygnalizacji pożarowej?


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. 2023 poz. 822) a dokładnie z § 28. Ust.1. stosowanie sygnalizacji pożarowej jest wymagane w konkretnych obiektach. Należą do nich zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne przeznaczone na czasowy lub stały pobyt ludzi.

W jakich budynkach należy stosować system sygnalizacji pożarowej?

Obiekty ustawowo objęte obowiązkiem zainstalowania SSP to:

  • Budynki Kulturowe: Teatry (z liczbą miejsc > 300) oraz Kina (z liczbą miejsc > 600)
  • Obiekty gastronomiczne z liczbą miejsc powyżej 300
  • Obiekty sportowe: Sale widowiskowe i sportowe z liczbą miejsc powyżej 1500
  • Obiekty medyczne: Szpitale oraz sanatoria z liczbą łóżek powyżej 200 w budynku, oraz szpitale psychiatryczne z liczbą łóżek powyżej 100 w budynku. Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku.
  • Zakłady pracy: zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku
  • Budynki użyteczności publicznej: budynki wysokie oraz wysokościowe
  • Budynki zamieszkania zbiorowego: obiekty, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby (liczba miejsc noclegowych >200) oraz pozostałych obiektach zamieszkania zbiorowego, gdzie liczbie miejsc noclegowych przekracza 50.
  • Dodatkowo w: archiwach, muzeach, zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, centralach telefonicznych, garażach podziemnych (wielokondygnacyjnych lub o strefie pożarowej > 1500 m2), stacjach metra, stacjach kolei podziemnej, dworcach i portach (powyżej 500 osób), bankach (strefa pożarowa powyżej 500 m2), bibliotekach pozostających w nordowych zasobach bibliotecznych.

Zgodnie z § 28. Ust.1. wyżej wymienione obiekty powinny być wyposażone zarówno w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, jak i w urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniach. (tj. Dz.U. 2023 poz. 822).

Gdzie nie jest wymagany SSP?

Zgodnie z § 28. ust. 2. (Dz.U. 2023 poz. 822) System Sygnalizacji Pożarowej nie jest wymagany na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych w przypadku:

  • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300
  • budynków zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200.

Dodatkowo zgodnie z § 30 ust. 1 i 2 (Dz.U. 2023 poz. 822) obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze mogą być niewyposażone w system sygnalizacji pożarowej.

Uwaga: Przepis ten nie dotyczy obiektów, w których system sygnalizacji pożarowej jest niezbędny do uruchamiania urządzeń przewidzianych do funkcjonowania podczas pożaru.

Jak często robić przeglądy systemy sygnalizacji pożarowej?


System sygnalizacji pożaru tak jak inne systemy i urządzenia przeciwpożarowe wymaga regularnej konserwacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów § 3 pkt. 2 i 3 (Dz.U. 2023 poz. 822) urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących systemów i urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów jednak nie rzadziej niż raz w roku.

System sygnalizacji pożarowej Tarnów

System sygnalizacji pożarowej Tarnów

Zastosowanie nowoczesnego i niezawodnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) jest nie tylko kwestią przestrzegania przepisów prawnych, ale przede wszystkim gwarancją bezpieczeństwa i ochrony życia. Firma PresSto, dzięki swojemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie montażu oraz regularnej konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.

Nie ryzykuj bezpieczeństwa swoich pracowników, klientów oraz swojego mienia. Wybierając usługi PresSto, zyskujesz pewność, że Twój budynek jest wyposażony w skuteczny system sygnalizacji pożarowej, zapewniający natychmiastową reakcję w przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego obiektu. Dbaj o bezpieczeństwo z PresSto – Twoim partnerem w ochronie przeciwpożarowej. Oferujemy montaż oraz konserwację SSP w Tarnowie, a także w innych miastach małopolski.