§ Przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych i ich konserwacja. Wymagania formalne

Przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych i ich konserwacja niezbędna jest dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz skuteczności tych urządzeń w razie wystąpienia pożaru.

Wymagania formalne dla tych czynności określają odpowiednie przepisy, normy oraz zasady techniczne. Wyróżnia się wymagane wydajności dla hydrantów wewnętrznych oraz hydrantów zewnętrznych.

Przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych


Hydranty wewnętrzne znajdują się w wewnątrz budynków takich jak hotele, hale magazynowe, galerie handlowe itp. Są one bardzo skutecznym środkiem do walki z pożarem, dlatego warto zadbać o ich prawidłowe działanie. Zgodnie z przepisami (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 1- 3) hydranty wewnętrzne muszą być poddawane przeglądom technicznym w tym także badaniu wydajności. Podlegają one przeglądom zgodnie z zapisami Polskich norm (PN-EN 671-3:2012 Systemy gaśnicze — Hydranty przeciwpożarowe — Część 3: Wymagania i metody badań).

Jak często wykonać przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych?


Konserwacja hydrantów wewnętrznych zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 2) powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku, chyba że producent konkretnego egzemplarza wymaga inaczej.

Podczas przeglądu technicznego hydrantu przeciwpożarowego sprawdzane jest kilka elementów w tym jego stan techniczny oraz sprawność działania. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na prawidłowe oznakowanie hydrantu, łatwy dostęp do urządzenia oraz możliwość jego sprawnego otwarcia i prawidłowe działanie elementów składowych. W trakcie przeglądu hydrantu wewnętrznego należy także przeprowadzić badanie ciśnienia statycznego oraz dynamicznego, a także określenie wypływu wody z każdego urządzenia.

Przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych

Przegląd hydrantu wewnętrznego — Protokół

Po zakończonej prac serwisant zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z badania oraz oznaczenia hydrantu odpowiednią etykietą kontrolną zawierającą dane serwisanta, informacje o firmie dokonującej przeglądu oraz datę najbliższej kontroli. Dodatkowo dla celów formalnych należy przygotować protokół z badania ciśnienia oraz wydajności, w którym umieszcza się uzyskane parametry oraz informacje dotyczące stanu technicznego danego urządzenia.

Protokół z przeglądu hydrantów wewnętrznych powinien zawierać kluczowe informacje o stanie urządzenia, a także ewentualne zalecenia dotyczące przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności.

Pomiar wydajności hydrantu wewnętrznego

Wydajność hydrantu to mierzony parametr opisujący ilość wypływającej wody na sekundę, przy ciśnieniu dynamicznym. W celu obliczenia wydajności należy przeprowadzić pomiar ciśnienia statycznego (które znajduje się w sieci hydrantowej, bez poboru wody z hydrantu), oraz ciśnienia dynamicznego mierzonego przy poborze wody z hydrantu). Należy pamiętać, iż wydajność hydrantu wewnętrznego powinna być spełniona dla każdego hydrantu Wewnętrznego istniejącego w budynku.

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §22. ust. 1 i 2) minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy przy wymaganym minimum ciśnienia 0,2 MPa powinna wynosić:

  • Dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s,
  • Dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s,
  • Dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s,

Przegląd techniczny węży hydrantowych


Przegląd techniczny węży hydrantowych

Węże hydrantowe stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych tak jak hydranty podlegają raz w roku przeglądom. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 4) węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny raz na 5 lat podlegać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Próba ciśnieniowa węża na maksymalne ciśnienie robocze polega na wypełnieniu badanego odcinka węża cieczą roboczą i sprężaniu cieczy aż do otrzymania wymaganej wartości ciśnienia. Następnie należy przeprowadzić kontrolę szczelności węża – warto zwrócić uwagę na styki węża z łącznikiem, gdyż miejsca te są wyjątkowo podatne na uszkodzenia. Dopuszczenie węża do dalszego użytkowania dozwolone jest jedynie po pozytywnym przejściu próby na maksymalne ciśnienie robocze. W przypadku odnotowania nawet najmniejszych przecieków lub odkształceń wąż powinien być niezwłocznie naprawiony, lub wymieniony na nowy, po czym należy ponownie wykonać próbę ciśnieniową.

Przeglądy techniczne zaworów hydrantowych


Przeglądy zaworów hydrantowych należy przeprowadzać także raz w roku. Obejmują one kontrolę stanu technicznego nasad, sprawdzenie oznakowania, oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego wraz z obliczeniem wydajności zaworu, która powinna wynieść co najmniej 2,5 dm3/s. (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §22. ust. 1 pkt 4).

Czy warto zlecić przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych oraz ich konserwację firmie zewnętrznej?


Zlecanie przeglądów technicznych i konserwacji hydrantów wewnętrznych firmie zewnętrznej jest praktyką powszechnie stosowaną i zalecaną. Po pierwsze, firmy specjalizujące się w przeglądach i konserwacji hydrantów dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Znają one aktualne przepisy i normy, co gwarantuje, że przegląd zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami. Po drugie, zajmowanie się przeglądami i konserwacją hydrantów wewnętrznych może być czasochłonne. Zlecenie tych zadań firmie zewnętrznej pozwala skupić się na innych aspektach zarządzania budynkiem.

Co więcej, firmy zewnętrzne mają dostęp do specjalistycznego sprzętu, który pozwala na dokładne badanie i testowanie hydrantów. Dzięki temu będziesz pewny, że urządzenia są w pełni sprawne i gotowe do użycia w razie potrzeby. Zlecanie przeglądów technicznych i konserwacji hydrantów wewnętrznych firmie zewnętrznej, jaką jest Pressto to rozwiązanie, które gwarantuje profesjonalizm, oszczędność czasu i pełną zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. Dlatego też jest to opcja godna rozważenia dla każdego zarządcy budynku, w którym znajdują się tego typu urządzenia.