Kiedy należy wykonać przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych i ich konserwację — wymogi formalne

Hydranty zewnętrzne są kluczowym elementem systemu przeciwpożarowego. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru.

W tym artykule omówimy, jakie są wymogi formalne dotyczące hydrantów zewnętrznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030 §10. ust. 13).

Przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych – co obejmują?


Przegląd hydrantów zewnętrznych jest procedurą, która ma na celu sprawdzenie ich stanu technicznego i funkcjonalności. Obejmuje on kilka istotnych czynności, takich jak:

  • Wizualna inspekcja: Przegląd rozpoczyna się od wizualnej oceny stanu hydrantu. Sprawdza się, czy nie ma widocznych uszkodzeń, korozji, wycieków czy innych problemów związanych z jego zewnętrzną strukturą.
  • Dostępność: Ważne jest, aby hydrant był łatwo dostępny dla strażaków w razie potrzeby. Konserwator sprawdza, czy wokół hydrantu nie ma przeszkód, takich jak parkujące pojazdy, skrzynki pocztowej czy roślinność, które mogą utrudniać dostęp.
  • Przepływ wody: Wykonuje się test przepływu wody, aby sprawdzić, czy hydrant dostarcza odpowiednią ilość wody i czy strumień jest wystarczająco silny.
  • Sprawność zaworu: Hydranty zewnętrzne są wyposażone w zawory, które muszą działać prawidłowo. Przegląd obejmuje sprawdzenie, czy zawór można łatwo otworzyć i zamknąć oraz, czy nie ma wycieków.
  • Oznaczenia: Ważne jest, aby hydranty były odpowiednio oznaczone i widoczne dla strażaków. Konserwator sprawdza, czy oznakowanie jest czytelne, czy nie zostało uszkodzone lub zamazane.
  • Konserwacja: Jeśli podczas przeglądu zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek problemy, takie jak wycieki, uszkodzenia lub inne nieprawidłowości, konieczna może być konserwacja lub naprawa hydrantu.

Częstość przeglądów i badań: Jak często i dlaczego?


Przegląd hydrantów zewnętrznych jest istotnym elementem utrzymania ich sprawności i gotowości do użycia. Regularne i dokładne kontrole są kluczowe dla zapewnienia, że hydranty są skutecznym narzędziem w zwalczaniu pożarów. Przepisy jasno określają, że badanie i przeglądy hydrantów zewnętrznych powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku.

Regularność ta jest istotna dla zapewnienia ich pełnej funkcjonalności i gotowości do użycia w sytuacjach kryzysowych. Ominięcie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak niewystarczający przepływ wody w kluczowym momencie, co może zagrażać życiu i mieniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030 §10. ust. 13) hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom oraz konserwacjom co najmniej raz w roku.

Techniczne przeglądy hydrantów zewnętrznych

Kto jest odpowiedzialny za przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych i ich badania?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 124, poz.1030 §10. ust. 13), główną odpowiedzialność za przeglądy i badania hydrantów zewnętrznych ponosi właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej. W przypadku hydrantów zlokalizowanych na terenach prywatnych obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Badanie techniczne hydrantów zewnętrznych

Przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych — protokół kontroli


Dla każdego przeglądu należy także przygotować niezbędną dokumentację oraz protokół z pomiaru wydajności zawierający numery hydrantów, lokalizację, pomiar ciśnienia, wynik wydajności oraz ewentualne usterki.

Jak prawidłowo dokumentować badania i przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych?

Dokładna dokumentacja jest kluczowa dla późniejszej weryfikacji i ewentualnych postępowań kontrolnych. Wszystkie wyniki przeglądów i badań, w tym ewentualne nieprawidłowości, powinny być zapisane i przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej przez określony czas. Dokumentacja ta powinna być dostępna na żądanie odpowiednich organów kontrolnych i służb ratunkowych.

Jak interpretować wyniki badań?

Interpretacja wyników badań jest jednym z najważniejszych etapów całego procesu. Wyniki są zapisywane w protokole i powinny być analizowane przez wykwalifikowanego specjalistę. Każda nieprawidłowość, taka jak niskie ciśnienie czy niewystarczająca wydajność, wymaga odpowiedniego działania. W zależności od wyników mogą być wymagane dodatkowe badania, naprawy lub nawet wymiana całego hydrantu.

Co robić, gdy hydrant nie spełnia norm?

Jeżeli podczas przeglądu lub badania okaże się, że hydrant zewnętrzny nie spełnia norm, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Może to oznaczać wymianę uszkodzonych części, usunięcie przeszkód utrudniających dostęp, czy też przeprowadzenie dodatkowych badań.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych


Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. Nr 124, poz.1030 §10. ust. 8) wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 Mapa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej nie może być mniejsza niż:

  • dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3 /s;
  • dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3 /s;
  • dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3 /s;

Wyjątek stanowią hydranty nadziemne DN 80 na sieci wodociągowej przeciwpożarowej zasilanej z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych. W takim przypadku wymagane jest ciśnienie na sieci nie mniejsze niż 0,1 MPa i wydajność hydrantów zewnętrznych nie mniejsza niż 5 dm3 /s przez co najmniej 2 godziny.

Czy warto zlecić badania i przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych firmie ?


Przeglądy hydrantów zewnętrznych i ich badanie wykonane przez firmę zewnętrzną może być korzystne z kilku powodów. Po pierwsze, firmy te dysponują specjalistycznym sprzętem i wiedzą, co zwiększa precyzję i efektywność przeglądów. Po drugie, outsourcing tych usług pozwala na skoncentrowanie się na innych aspektach zarządzania nieruchomością.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klientów, nasza firma w ramach swoich usług oferuje przeglądy techniczne, badanie ciśnienia i wydajności oraz oznakowanie hydrantów zewnętrznych, oraz hydrantów wewnętrznych na terenie Małopolski – między innymi w Tarnowie, który jest znany jako „Polski Biegun Ciepła”. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!