§ Kiedy należy wykonać przeglądy techniczne gaśnic — wymogi formalne

Przeglądy techniczne gaśnic są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych, dlatego też są one wymagane przez polskie prawo.

Przeglądy techniczne gaśnic

Przeglądy techniczne, czyli tak zwana legalizacja gaśnicy to nic innego, jak konserwacja gaśnicy według wymagań producenta przez wykwalifikowaną firmę. W trakcie legalizacji gaśnic każde sprawdzone urządzenie zostaje oznakowane etykietą kontrolną potwierdzającą wykonanie przeglądu, na którym znajdzie się data kolejnej konserwacji gaśnicy oraz dane firmy dokonującej przeglądu.

Przeglądy Techniczne Gaśnic


okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń gaśniczych należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa, normami technicznymi, dokumentacją DTR i instrukcją producenta urządzenia. W tym miejscu warto wspomnieć, iż przeglądy techniczne gaśnic są obligatoryjne i wymagane co najmniej raz w roku, o czym mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku określające sposób oraz warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, a także innych obiektów budowlanych i terenów. Odpowiedni fragment rozporządzenia przedstawiamy poniżej:

 

§3

  1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.
  2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
  3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Jak często należy wykonywać czynności konserwacyjne gaśnic?

Konserwacja podstawowa


Konserwacja podstawowa potocznie zwana przeglądem gaśnicy zgodnie z w/w rozporządzeniem (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §3. ust. 2 i 3.) przeglądy techniczne gaśnic oraz konserwacja powinny być przeprowadzone raz w roku zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach (w szczególności w Polskiej Normie PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Cześć 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań) oraz w instrukcjach producenta. Jednak, w niektórych przypadkach zaleca się przeprowadzenie przeglądu gaśnic kilka razy w roku.

Konserwacja rozszerzona i w razie potrzeby ponowne napełnienie


Gaśnice wodne, pianowe i z wodnym środkiem gaśniczym oraz proszkowe niebędące stale pod ciśnieniem należy poddać konserwacji rozszerzonej nie rzadziej niż co 5 lat.

W przypadku gaśnic przenośnych na czysty środek gaśniczy i dwutlenek węgla ten rodzaj konserwacji ich nie dotyczy. Natomiast dla gaśnic proszkowych będących pod stałym ciśnieniem, uszczelnionych pierwotnie przez producenta należy wykonać konserwację rozszerzoną nie rzadziej niż co 15 lat.

Remont i ponowne napełnienie


Remont wszystkich typów gaśnic należy wykonywać nie rzadziej niż co 10 lat, z zastrzeżeniem konieczności wykonania w momencie upływu ważności zastosowanego środka gaśniczego, która została określona przez producenta.

W jakich przypadkach legalizację gaśnic należy przeprowadzić częściej niż raz w roku?

Wytyczne producenta:


Zgodnie z §3. ust. 2 Rozporządzenia (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719), jeśli producent gaśnicy w dokumentacji technicznej nie wymaga częściej, to przegląd gaśnicy musi być wykonany raz w roku.

Inne przepisy


Na przykład instrukcje wewnętrzne, w jakich warunkach są zlokalizowane gaśnice.

Przeglądy techniczne gaśnic narażonych na dużą wilgotność powietrza oraz narażonych na atmosferę agresywną chemicznie należy wykonywać częściej niż raz do roku. Dodatkowo częstotliwość wykonywanych przeglądów urządzeń gaśniczych może zwiększyć także pracownik BHP zatrudniony w danej firmie w zależności od specyfiki środowiska pracy.

Zazwyczaj kilkukrotny przegląd gaśnic w ciągu roku ma miejsce, gdy gaśnice są stosowane w miejscach o zwiększonym ryzyku pożaru lub w obiektach, gdzie są narażone na zniszczenia lub uszkodzenia. Kolejną sytuacją, gdy legalizacja gaśnic powinna być wykonana częściej, jest używanie ich w obiektach z dużym natężeniem ruchu. Do takich obiektów należą sklepy, hotele, czy też szkoły. W takich warunkach przeglądy techniczne gaśnic powinny być przeprowadzany co najmniej kilkukrotnie w ciągu roku, aby potwierdzić, że są one sprawne i gotowe do użycia w sytuacji pożaru.

Kiedy jest wymagany przegląd nowo zakupionej gaśnicy?


Wiele osób zastanawia się jak, wygląda sprawa legalizacji w przypadku nowych gaśnic, które dopiero co zostały zakupione. W takiej sytuacji należy posiłkować się etykietą, na której znajduje się data produkcji, zamieszczoną na gaśnicy. Zwykle pierwszy przegląd gaśnicy należy wykonać w ciągu roku od daty produkcji, chyba że na etykiecie wyraźnie w jest wskazana inna częstotliwość wykonywania serwisu. Informacja na gaśnicy powinna zawierać rok produkcji oraz zamiennie kwartał lub miesiąc.

Co zatem zrobić, gdy nowa gaśnica nie posiada takowej etykiety? W takiej sytuacji konieczny jest kontakt z konserwatorem ppoż, którego dane znajdują się na kontrolce gaśnicy. Legalizacja powinna się wówczas odbyć w terminie uzupełnionym przez osobę do tego uprawnioną.

Przegląd gaśnicy

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w budynkach

Zgodnie z Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §33. ust.1. pkt 1-3 gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń zewnętrznych. Co więcej, przepis ten mówi, iż gaśnice nie mogą znajdować się w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Dodatkowo w obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice muszą znajdywać się w tych samych miejscach na każdej kondygnacji budynku, jeżeli oczywiście pozwalają na to istniejące warunki.

To samo rozporządzenie precyzuje także warunki rozmieszczenia gaśnic w budynkach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §33. ust. 2 pkt 1, 2). Zgodnie z przepisami odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 metrów, a do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp, o szerokości co najmniej 1 metra, co zapewnia swobodny dostęp do urządzenia w razie konieczności jego użycia. Dodatkowo zgodnie z Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719 §4. ust. 2 pkt 4b w budynkach są zobowiązani do znakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsc usytuowania urządzań przeciwpożarowych i gaśnic.

Dozór techniczny UDT zbiorników gaśnic


 

Należy także pamiętać o dozorze technicznym zbiorników gaśnic. Eksploatacja powyższych zbiorników uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2022 r. poz. 68).

Dozoru uproszczonego UDT wymagają:Zbiorniki gaśnic przeznaczone na czynnik gaśniczy, będące pod stałym ciśnieniem, z wyłączeniem zbiorników gaśnic na dwutlenek węgla wymagają uproszczonego dozoru.
Zbiorniki gaśnic przeznaczone na czynnik gaśniczy, niebędące pod stałym ciśnieniem, zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butla, nabój), w gaśnicach przenośnych
Zbiornik agregatów gaśniczych: Zbiorniki gaśnic przewoźnych przeznaczone na czynnik gaśniczy, niebędące pod stałym ciśnieniem, zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butli)

Dozoru pełnego wg UDT wymagają:• Zbiorniki gaśnic na dwutlenek węgla (CO2) z częstotliwością co 10 lat.
• Zbiorniki agregatów wodno-pianowych – rewizja zewnętrzna co 2 lata, a rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa co 3 lata

Wymiana gaśnicy


Gaśnica to urządzenie, które musi być w pełni sprawne w razie pożaru, dlatego konieczne jest regularne kontrolowanie i wymienianie gaśnic, które są wadliwe. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia gaśnicy, które wyklucza ją z użytkowania, konserwator ma obowiązek wymiany gaśnicy na równoważną celem zapewnienia ciągłości spełnienia wymogów przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Gaśnice przenośne nienadające się do użycia oraz niebezpieczne w użyciu ze względu na uszkodzenia elementów gaśnicy, które nie mogą zostać usunięte podczas konserwacji, należy wymienić na inny egzemplarz.

Nasza firma w ramach swoich usług oferuje przeglądy techniczne gaśnic w Tarnowie i okolicach.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.